Praca i Business

Obróbki metali

Obróbka metali - DamciSpośród używanych technologii określić można obróbkę: skrawaniem, plastyczną, mechaniczną, chemiczną oraz cieplno-chemiczną. Obróbka metali jest to zakres procesów, których celem jest nadanie specyficznego kształtu. Zmianie oprócz kształtu, zmianie podlegają właściwości fizyczne i chemiczne danego surowca.

Obróbki skrawaniem

Ten sposób obróbki przebiega: wewnętrznie, poprzecznie, obwiedniowo, zewnętrznie, kopiowo lub wzdłużnie. Tego rodzaju obróbki metalu polegają na przekształceniu tworzywa wprawiając go w ruch obrotowy, a narzędzie w ruch liniowy. Materiał wprowadzony w ruch ma styczność nożem tokarskim, który sposobem skrawania nadaje kształt kulisty, stożkowaty lub walcowaty.

Frezowanie – obróbka metalu polega na przemianie kształtu stosując wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki tzw. frezarki wykonuje ruch obrotowy – czołowy albo obwodowy. Tworzywo poddawane obrabianiu wprawione jest ruch posuwowy – współbieżnie lub przeciwbieżnie. Jest to zależne od ustawienia osi obrotu ostrza. Może zdarzyć się tak, że ostrze zostanie wprawione w ruch posuwowy, a przedmiot będzie umieszczony statycznie.

Szlifowanie – ta metoda obróbki polega na zdzieraniu niedużej ilości materiału z przedmiotu obrabianego za pomocą narzędzi ściernych – na przykład ściernicy. Często szlifowanie stosuje się do obróbki przedmiotów stworzonych ze stali hartowanej, ale każdy inny materiał z metalu może być poddany pod tę metodę obróbki. To ile materiału zostanie startego zależy od: rodzaju, wielkości, twardości ściernicy i ziarnistości. Do wyprodukowania ściernic najczęściej użyty jest: węglik krzemu, węglik boru, diament i korund.

Oferta obróbki skrawaniem: http://frezstal.pl

Obróbki plastyczne

Walcowanie – takim sposobem obróbce mogą zostać poddane na przykład takie tworzywa jak kształtowniki, pręty albo blachy. Proces obróbki przebiega na gorąco, ciepło lub zimno. Tego rodzaju obróbki metalu mają na celu zmianę kształtu poprzez nacisk wywierany pomiędzy: rolkami, tarczkami albo walcami. Istnieje także możliwość, aby narzędzie płaskie przemieszczało się względem siebie kształtując tworzywo.

Tłoczenie – do tego rodzaju obróbki stosuje się tworzywa o niedużej grubości. Obróbka przebiega na ciepło lub zimno. Obróbka metalu polega na przemianie kształtu dokonując kształtowanie, cięcie albo łączenie.

Ciągnienie – przykładem zastosowania tej obróbki jest rura, pręt lub drut. Tego typu obróbka jest realizowana na ciepło lub zimno. Polega na przemianie kształtu przez stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego oraz wydłużeniu tworzywa.

Gięcie – obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu wykonując wyginania, zaginania lub zwijania. Gięcie odbywa się na zimno i wymiary poprzeczne pozostają zachowane.

Kucie – obróbka jest wykonywana na młotkach, prasach lub kuźniarkach. Obróbka kuciem odbywa się mechanicznie albo ręcznie na ciepło lub zimno. Tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do specyficznego kształtu przez zgniatanie, nacisk albo uderzenia.